FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L.

S.C. FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L.

nr. 278/07.11.2019

INVITATIE LA PROCEDURA COMPETITIVA

Beneficiar : S.C. FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L.
Titlul proiectului: „Imbunatatirea competitivitatii economice prin infiintare unitate noua de prestari servicii”
Axa prioritara POR 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Apel de proiectApelul de proiecte POR/694/2/2
Denumirea contractului de achizitie: Servicii de consultanta
Obiectul contractului de achizitie: Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri; Servicii  de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect). Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

PROCEDURA APLICATA:

Atribuirea contractului de servicii se va face in conformitate cu prevederile Ordinului nr 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnzare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Procedura aplicata in vederea realizarii achizitiei este procedura competitiva.  

INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL-BENEFICIARUL

S.C. FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L., cu sediul social Sat Paulestii Noi, Comuna Paulesti, nr. 118A2, Judetul Prahova, telefon: 0723.208.248 e-mail: rpcredite@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/709/2014, CUI 33167529, intentioneaza sa achizitionez

  • Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri;
  • Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
  • Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

pentru scrierea si implementarea unui proiect in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/694/2/2.

Denumire proiect:

„Imbunatatirea competitivitatii economice prin infiintare unitate noua de prestari servicii”

INFORMATII DESPRE OFERTANTI-OPERATORI ECONOMICI

Aceasta procedura este deschisa operatorilor economici – oricarei persoane fizice sau juridice,romane sau straine,de drept public ori de drept privat,sau grup ori asociere de astfel de persoane,inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati care ofera in mod licit pe piata furnizarea de produse solicitate in prezenta invitatie.

Operatorul economic sau in cazul asocierii toti membri grupului vor depune documente de inregistrare (certificate emise de Oficiul Registrului Comertului sau similare din tarile de origine ale operatorilor ).

Respectarea conditiilor stipulate in toate documentele invitatiei (informatii, specificatii tehnice inclusiv formulare) reprezinta cadrul minim obligatoriu in baza caruia se va elabora oferta.

Astfel,in vederea depunerii ofertelor,operatorii economici sunt obligati sa respecte instructiunile, formularele,specificatiile tehnice si toate prevederile din documentatia de atribuire.

Nota:Prin participarea la aceasta procedura, operatorul economic declara ca informatiile sunt complete si corecte in fiecare detaliu si isi da acordul ca beneficiarul sa poata solicita,in scopul verificarii si confirmarii,orice informatii suplimentare atat lui cat si altor entitati(producatori,persoane fizice sau juridice,institutii,diversi parteneri,etc).

In cazul in care aceste informatii nu sunt conforme cu realitatea atunci operatorul economic este pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

DENUMIREA/OBIECTELE CONTRACTELOR

  • Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri;
  • Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
  • Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantul va prezenta:

Oferta tehnica-economica care trebuie sa contina atat specificatiile tehnice, cat si oferta financiara

Certificat Constatator

Copie CUI

Declaratie privind respectarea conflicului de interes.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 60 zile de la data depunerii ofertei. Orice oferta cu valabilitate mai mica va fi respinsa ca neconforma.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Documentele vor fi depuse in original, intr-un singur exemplar listat. 

Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta de pret si datele dumneavoastra de identificare pentru serviciile solicitate.

DATA, LOCUL SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI

Ofertele vor fi depuse pana la data de 19.11.2019, ora 17,00.

Adresa la care se depun ofertele: direct la sediu, sau prin posta/curier, la adresa: Sat Paulestii Noi, Comuna Paulesti, nr. 118A2, Judetul Prahova.

Oferta se va introduce intr-un pachet sigilat, care va fi inscriptionat cu urmatoarele informatii:

  • numele si adresa beneficiarului/achizitorului;
  • numele si adresa ofertantului; telefon si fax/e-mail;
  • denumirea procedurii de achizitie
  • mentiunea „A nu se deschide inainte de data 19.11.2019, ora 17,00.

Ofertele care sunt transmise dupa data de expirare (data si ora din anunt) nu se evalueaza. Acestea se vor returna nedeschise.

Ofertele se pot modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor.

TIP PROCEDURA

Procedura competitiva (in conformitate cu ORDINUL nr. 1284 din 8 august 2016.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Contractul va fi atribuit ofertantului care se califica si a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului si indeplinirii necesitatilor companiei., la un raport calitate/pret competitiv. Departajarea ofertelor se va realiza in functie de pretul  serviciilor ofertate, dar si in functie de modul in care sunt indeplinite celelalte cerinte prezentate in invitatie.

Avantajele tehnice si financiare ale fiecarei oferte analizata vor fi consemnate in Nota justificativa de atribuire.

CLARIFICARI

Ofertantii pot solicita informatii si clarificari pana cu 3 zile calendaristice inainte de teremenul limita de depunere al ofertelor. Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari catre ofertanti este de 2 zile calendaristice. Raspunsurile vor fi publicate pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”.

CAI DE ATAC

In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfaurat procedura competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei in termen de 5 zile de la publicarea anuntului de atribuire pe pagina www.fonduri-ue.ro.

Operatorul economic se angajeaza sa respecte acest termen si sa notifice beneficiarul in acelasi timp cu instanta de judecata.

Intocmit,

LOMBARDI RAMELA ANGELINA

ADMINISTRATOR